Home · Kalendarz · Warsztat unijny, informacja

Warsztat unijny, informacja

W związku z audytem projektu nr CEA/48 5 9 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania środków z Szwajcarskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Program debata podczas panelu obejmie następujące zespoły robocze:
 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim

 • Ocena spójności i komplementarności przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w woj. Łódzkim w latach 2000 - 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ

 • Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006

 • Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wsparcie inwestorów prywatnych - ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 3.3 PO IG

 • Weryfikacja efektywności implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Wykłady Z Coachingu

 • Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 • Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach WRPO na lata 2007-2013

 • Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013

 • Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań - 2010

 • Opracowanie metodyki LCA do oceny programów infrastrukturalnych

 • Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działań 2.1,2.3,2.4 ZPORR na Dolnym Śląsku

 • Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju

 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem analizy ex post w poniższych dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży

 • Produkcja włókien chemicznych

 • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

 • Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

 • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

 • Działalność muzeów

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: żuromiński oraz będziński

  Upoważnieni beneficjenci to: Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia "PROAMED" Sp. z o.o., Piwnice Win Importowanych VINFORT Sp. z o.o., Zakłady Mięsne AGRYF S.A., „KOBRA-SOKÓŁ” , Firma Usługowo-Handlowa Telewizja Kablowa "KWIMAR" S.C., Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górczewska" , Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Ewa Grupa - Frydryk Kancelaria Radcy Prawnego , INSTYTUT BADAŃ INTERNETOWYCH , LS Europa Sp. z o.o., Peter Pan , ZMM MAXPOL ZPCHR Andrzej Polak, EZAL L. Z. Pudłowscy, W. Dragan spółka jawna, Mechanika Nawrocki, Ryszard Krzywicki, Łukasz Krzywicki prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą OGÓLNOKRAJOWE CENTRUM SZKOLENIOWO-USŁUGOWE „BHP- MEDIQ” SPÓŁKA CYWILNA – RYSZARD KRZYWICKI, ŁUKASZ KRZYWICKI

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.
 • 03.06.2016. 14:25