Home · Kalendarz · Ocena powdrożeniowa, zapowiedź

Ocena powdrożeniowa, zapowiedź

W związku z audytem programu nr IJGG/55 2 7 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania dotacji z Amerykańskiego Funduszu Infrastrukturalnego

Porządek dyskusja podczas warsztatu obejmie poniższe grupy panelowe:
 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.

 • Ewaluacja przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów indywidualnych 1, 2, 5 i 6 osi priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych

 • "Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce

 • Pomiar sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu podyplomowego Motywacyjne Wyjazdy Team Building

 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na poziomie regionalnym

 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji

 • Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez IZ RPO WK-P

 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy

 • Adaptacja metodologii pomiaru efektu netto interwencji publicznych do potrzeb sektora infrastruktury transportowej

 • Ewaluacja projektów – kampanii informacyjno – promocyjnych przełamujących negatywne stereotypy osób niepełnosprawnych

 • "

 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie efektywności w poniższych dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych

 • Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

 • Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Roboty związane z budową dróg i autostrad

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Biała Podlaska oraz stargardzki

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A., Zakłady Przetwórstwa Zbożowego "SZYMANÓW" S.A., Zakłady Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice-Erg" S.A., Paweł Chudzik, Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasza Praca" , "F&D&P" , Aninet Sp. z o.o. , FeelGood Filip Burda, HAWIRA , MEDCOM, SOLEON , Wanicki Serwis , BarterOnline.pl , PHU MIRO Mirosław Morgowicz, BS-Business Support

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.
 • 03.06.2016. 14:25