Home · Kalendarz · Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – dotacja i subwencja

Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – dotacja i subwencja

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr DIJK/69 4 4 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania dotacji z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Spójności
Plan dyskusja podczas konferencji obejmie następujące grupy panelowe: • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”

 • Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN

 • Analiza i ocena spodziewanych efektów realizacji projektów w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim (działania 2.5, 2

 • Ocena skuteczności i efektywności Programu Bon na Innowacje

 • Pomiar skuteczności implementacji celów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Warsztaty Sprzedażowe

 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUALdla Polski 2004-2006” RAPORT KOŃCOWY

 • Ocena listy wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013

 • Ocena stanu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w 2009 r.

 • Ewaluacja Realizacji Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

 • Ocena wpływu wsparcia z funduszy strukturalnych w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na realizację celów rozwojowych regionów

 • Analiza i ocena znaczącego wpływu realizacji RPO WŁ na lata 2007-2013 na środowisko

 • Identyfikacja skutecznych i efektywnych instrumentów wsparcia skierowanych do osób rozpoczynających działalność gospodarczą

 • "Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce
  Program będzie przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:

 • Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

 • Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

 • Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

 • Zbieranie odpadów niebezpiecznych

 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

 • Działalność agencji pracy tymczasowej

 • Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: zgorzelecki oraz m. Rzeszów
  Upoważnieni beneficjenci to: Szczeciński Przemysł Drzewny S.A., WEDEL S.A., P.U.H.P Firma "Olimp" Sprzedaż i zabudowy karawanów pogrzebowych, "ELSAT 21" S.C. , Spółdzielnia Mieszkaniowa , "TWÓJNET.PL" , 4event.tv Marcin Oziębły, Fundacja Aurea Mediocritas, iParts Sp. z o. o., Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego , PRESTIN , Travel Rent Piotr Szumski, "POMORSKI OŚRODEK BADAŃ ŚRODOWISKA ENVIA" , Aviation Artur Trendak, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie
  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

03.06.2016. 14:25